'Projekt "Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej"

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024355


§ 1 Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników projektu „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wadowice w konsorcjum z trzynastoma instytucjami: Zespołem Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych w Wysokiej, Zespołem Szkół nr 1 w Choczni, Zespołem Szkół nr 2 w Choczni, Zespołem Szkół w Jaroszowicach, Szkołą Podstawową w Babicy, Przedszkolem Publicznym nr 1 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 2 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 3 w Wadowicach nr 3, Przedszkolem Publicznym nr 5 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym w Choczni.

1. Celem projektu jest:

1) udział 108 osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela w mobilności zagranicznej w celach szkoleniowych (kursach językowych lub metodyczno-językowych).

2) podniesienie prestiżu gminnych placówek oświatowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, organizacyjnych i z zakresu zarządzania przy użyciu europejskich programów narzędzi

3) upowszechnianie dobrych praktyk w edukacji,

4) promowanie uczenia się języków obcych i poznawania wiedzy o zjednoczonej Europie w środowisku lokalnym.

2. Projekt realizowany jest od 15 listopada 2016 roku do 14 czerwca 2018 roku.

§ 2 Kryteria uczestnictwa:

1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie:

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach wchodzących w skład konsorcjum.

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie musi:

a) być pracownikiem instytucji wchodzącej w skład konsorcjum

b) posiadać wykształcenie pedagogiczne ( nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele pracujący w świetlicach, nauczyciele-bibliotekarze)

c) być zainteresowana udziałem w mobilności ze względu na cele projektu,

d) wyrażać zgodę na modyfikację wykorzystywanego programu nauczania o nowe elementy polecane podczas mobilności.

§ 3 Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku oraz stażu pracy.

2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością niniejszego regulaminu.

3. Projekt zakłada rekrutację 108 uczestników.

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej instytucji wchodzących w skład konsorcjum.

5. Termin składania ankiet rekrutacyjnych trwa do 30 stycznia 2017 roku. Ankiety należy składać do sekretariatu szkoły/przedszkola.

Ankiety są do pobrania w sekretariacie szkół/przedszkoli wchodzących w skład konsorcjum,

oraz na stronie internetowej tych placówek..

6. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentów formalnych.

7. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wszystkich wymaganych dokumentów poprawnych formalnie.

8. Wyboru uczestników mobilności zagranicznych Projektu na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje Komisja Rekrutacyjna złożona z przedstawiciela Organu Prowadzącego, przedstawicieli szkół i przedszkoli wchodzących w skład konsorcjum. Komisję Rekrutacyjną powołuje Burmistrz Wadowic.

9. Przyjmuje się następujące kryteria rekrutacji:

1) osobisty rozwój zawodowy uczestnika i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia (w okresie ostatnich 2 lat szkolnych): Za każdą formę rozwoju zawodowego przyznany będzie 1 pkt (maksymalnie 5pkt).

2) opinia nauczyciela w zakresie dotyczącym celów projektu– na podstawie ankiety rekrutacyjnej:

a) dotychczasowe zaangażowanie w realizację dodatkowych działań, mających na celu rozwój zainteresowań uczniów, ich pasji (np. przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych) - (maksymalnie 5pkt);

b) gotowości do podnoszenia kompetencji językowych i wdrażania idei uczenia się przez całe życie (maksymalnie 5pkt,

c) gotowości do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z gronem pedagogicznym (maksymalnie 5pkt;

d) gotowości do udziału w mobilności zagranicznej i chęci wdrażania jej rezultatów(maksymalnie 5pkt;

e) gotowości do promowania projektu w środowisku lokalnym (maksymalnie 5pkt).

10. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.

11. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.

12. Beneficjent projektu (Gmina Wadowice) oraz instytucje wychodzące w skład konsorcjum zobowiązują się do umieszczenia wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół /przedszkoli w terminie do dnia 20 lutego 2017 roku

13. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z listą osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, listą osób zakwalifikowanych i listą osób rezerwowych.

14. Dokumenty złożone przez Kandydatów na uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.

15. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników związanej np. z rezygnacją, przyczynami losowymi, długotrwałą chorobą nauczyciela zrekrutowanego w etapie I oraz braku na liście rezerwowej odpowiedniej ilości kandydatów ogłasza się rekrutację dodatkową.


§ 4 Obowiązki osób zakwalifikowanych:

1. Na miesiąc przed wyjazdem każda z osób umieszczonych na liście uczestników zakwalifikowanych do wyjazdu na kurs zobligowana jest do podpisania dwustronnej umowy wraz z załącznikami: „Warunki ogólne” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu”.

2. Uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu, który podpisał dwustronną umowę o odbycie wyjazdu na kurs wraz z załącznikami: „Warunki ogólne” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu” jest zobligowany do wzięcia udziału w kursie pod rygorem poniesienia kosztów wyjazdu w przypadku rezygnacji lub nie stawienia się w dniu wyjazdu.

3. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do sporządzenia raportu indywidualnego na zasadach określonych w umowie.

4. Każda z osób uczestniczących w wyjeździe zobowiązana jest do opracowania materiałów dydaktycznych, informacyjnych z uczestnictwa w kursie i wdrożenia rozwiązań, które zostaną wykorzystane do osiągnięcia założonych celów projektu.

5. Każda z osób uczestniczących w wyjeździe zobowiązana jest do udostępniania wszelkiej dokumentacji potrzebnej do monitorowania i ewaluacji poszczególnych etapów projektu na każdym etapie realizacji.

§ 5 Warunki rezygnacji w projekcie:

1. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych oraz poniesionych na jego rzecz kosztów mobilności. W pozostałych przypadkach związany jest zapisami deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt. 1, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w Projekcie osobę z listy rezerwowej.

2. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację

§ 6 Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą wprowadzane w drodze zarządzenia Burmistrza.

2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowały się nauczycielki:

BAKALARSKA AGATA
BRAŃKA ANNA
CZECHOWICZ MONIKA
DRZAZGA JADWIGA
JAMRÓZ RENATA
KALETKA ELŻBIETA
MACIĄŻKA IZABELLA
OLEKSY – GRABOWSKA MARIA
PAJĄK AGNIESZKA
PAWŁOWSKA MAŁGORZATA
SMOLEC – KUŚ ALEKSANDRA
ŚWIĄTKOWSKA – SCHEJBAL DOMINIKA
WOŁCZYK ANNA

Link do bloga z aktuolnościami: http://mobilnoscwadowice.blogspot.com/

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny Gminy Wadowice pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 298 009,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 1 262 246,92 PLN.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Wadowice w konsorcjum z jej jednostkami organizacyjnymi: Zespołem Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych w Wysokiej, Zespołem Szkół nr 1 w Choczni, Zespołem Szkół nr 2 w Choczni, Zespołem Szkół w Jaroszowicach, Szkołą Podstawową w Babicy, Przedszkolem Publicznym nr 1 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 2 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 3 w Wadowicach nr 3, Przedszkolem Publicznym nr 5 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym w Choczni.

Uczestnikami projektu będą dyrektorzy i nauczyciele tych placówek, którzy wyjadą na zagraniczne szkolenia językowe i metodyczno - językowe. Ze szkoleń skorzysta 108 pedagogów. Realizacja tego projektu ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników naszych szkół i przedszkoli. Udział w projekcie umożliwia szkołom i przedszkolom poprawę jakości pracy w wybranych obszarach oraz nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej, oraz zdobycia praktycznych doświadczeń, które pomogą w realizacji celów placówek oświatowych.

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w sprawie Rekrutacji Dodatkowej projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej” Nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024355

W dniu 23.03.2017 w Urzędzie Miasta Wadowice odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie :
Iwona Majkowska – Kochan – przewodnicząca Komisji
Elżbieta Borycka – członek Komisji
Klaudia Lehrfeld – członek Komisji
Jerzy Rajda – członek Komisji
Zadaniem Komisji była Weryfikacja złożonych dokumentów, ich ocena i dokonanie wyboru uczestników trzech projektu oraz listy utworzenie Listy Rezerwowej zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Rekrutacji Dodatkowej.
W procesie rekrutacji dodatkowej złożono 9 kompletów dokumentów spełniających wymogi formalne.
Lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie (kolejność wg ilości uzyskanych punktów):
Lp. Placówka Imię i nazwisko Kraj Rodzaj kursu Termin wyjazdu
1 ZSP nr 3 w Wadowicach Iwona Majkowska - Kochan
Irlandia Metodyczno -Językowy 2017
2 ZSP nr 2 w Wadowicach Marta Wyka
Irlandia Językowy 2017
3 ZSP nr 2 w Wadowicach Justyna Klink - Mroczek Irlandia Językowy 2017

Regulamin Rekrutacji Dodatkowej uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024355

1 Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników projektu „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wadowice w konsorcjum z trzynastoma instytucjami: Zespołem Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych w Wysokiej, Zespołem Szkół nr 1 w Choczni, Zespołem Szkół nr 2 w Choczni, Zespołem Szkół w Jaroszowicach, Szkołą Podstawową w Babicy, Przedszkolem Publicznym nr 1 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 2 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 3 w Wadowicach nr 3, Przedszkolem Publicznym nr 5 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym w Choczni.Celem projektu jest:

udział 108 osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela w mobilności zagranicznej w celach szkoleniowych (kursach językowych lub metodyczno-językowych).
podniesienie prestiżu gminnych placówek oświatowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, organizacyjnych i z zakresu zarządzania przy użyciu europejskich programów i narzędzi;
upowszechnianie dobrych praktyk w edukacji,
promowanie uczenia się języków obcych i poznawania wiedzy o zjednoczonej Europie w środowisku lokalnym.

Projekt realizowany jest od 15 listopada 2016 roku do 14 czerwca 2018 roku.

2 Kryteria uczestnictwa:

Osoby uprawnione do udziału w projekcie:

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach wchodzących w skład konsorcjum.

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie musi:
być pracownikiem instytucji wchodzącej w skład konsorcjum
posiadać wykształcenie pedagogiczne ( nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele pracujący w świetlicach, nauczyciele-bibliotekarze)
być zainteresowana udziałem w mobilności ze względu na cele projektu,
wyrażać zgodę na modyfikację wykorzystywanego programu nauczania o nowe elementy polecane podczas mobilności.3 Zasady rekrutacji:Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku oraz stażu pracy.
Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością niniejszego
Projekt zakłada rekrutację uczestników na Listę Rezerwową.
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej instytucji wchodzących w skład konsorcjum.
Termin składania ankiet rekrutacyjnych trwa do 17 marca 2017 roku. Ankiety należy składać do koordynatora szkoły/przedszkola. Nauczyciele zgłaszający chęć ponownego wzięcia udziału w mobilności składają ponownie wymaganą dokumentację wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Ankiety są do pobrania w sekretariacie szkół/przedszkoli wchodzących w skład konsorcjum,

oraz na stronie internetowej tych placówek..

Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentów formalnych.
Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wszystkich wymaganych dokumentów poprawnych formalnie.
Wyboru uczestników mobilności zagranicznych Projektu w Rekrutacji dodatkowej na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje Komisja Rekrutacyjna złożona z przedstawiciela Organu Prowadzącego, przedstawicieli szkół i przedszkoli wchodzących w skład Komisję Rekrutacyjną powołuje Burmistrz Wadowic.
Przyjmuje się następujące kryteria rekrutacji:

udział w mobilności w Projekcie po raz pierwszy – 5 pkt.
wybór kursu metodyczno-językowego – 2 pkt.
osobisty rozwój zawodowy uczestnika i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia (w okresie ostatnich 2 lat szkolnych): Za każdą formę rozwoju zawodowego przyznany będzie 1 pkt (maksymalnie 5pkt).
opinia nauczyciela w zakresie dotyczącym celów projektu– na podstawie ankiety rekrutacyjnej:

dotychczasowe zaangażowanie w realizację dodatkowych działań, mających na celu rozwój zainteresowań uczniów, ich pasji (np. przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych) – (maksymalnie 5pkt);
gotowości do podnoszenia kompetencji językowych i wdrażania idei uczenia się przez całe życie (maksymalnie 5pkt);
gotowości do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z gronem pedagogicznym (maksymalnie 5pkt);
gotowości do udziału w mobilności zagranicznej i chęci wdrażania jej rezultatów(maksymalnie 5pkt);
gotowości do promowania projektu w środowisku lokalnym (maksymalnie 5pkt).

Pisemne uzasadnienie ponownego udziału w mobilności (dotyczy nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w Projekcie decyzją Komisji Rekrutacyjnej z 31.01.2017 roku).

Beneficjent projektu (Gmina Wadowice) oraz instytucje wychodzące w skład konsorcjum zobowiązują się do umieszczenia wyników Rekrutacji dodatkowej na stronach internetowych szkół /przedszkoli w terminie do dnia 30 marca 2017 roku.
Wyniki Rekrutacji dodatkowej zostaną opublikowane w formie Listy Rezerwowej kandydatów. Pozycje na liście zależeć będą od sumy punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną.
Koordynatorzy gminni będą proponować kolejnym osobom z Listy Rezerwowej odbycie mobilności w miarę wolnych miejsc posiadanych przez Konsorcjum (wg rodzaju kursu i kraju docelowego).
W przypadku rezygnacji kandydata z Listy Rezerwowej odbycie mobilności proponowane jest kolejnej osobie na Liście.
Dokumenty złożone przez Kandydatów na uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.4 Obowiązki osób zakwalifikowanych:

Na miesiąc przed wyjazdem każda z osób zakwalifikowanych do wyjazdu na kurs zobligowana jest do podpisania umowy wraz z załącznikami: „Warunki ogólne” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu”.
Uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu, który podpisał umowę o odbycie wyjazdu na kurs wraz z załącznikami: „Warunki ogólne” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu” jest zobligowany do wzięcia udziału w kursie pod rygorem poniesienia kosztów wyjazdu w przypadku rezygnacji lub nie stawienia się w dniu wyjazdu.
Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do sporządzenia raportu indywidualnego na zasadach określonych w umowie.
Każda z osób uczestniczących w wyjeździe zobowiązana jest do opracowania materiałów dydaktycznych, informacyjnych z uczestnictwa w kursie i wdrożenia rozwiązań, które zostaną wykorzystane do osiągnięcia założonych celów
Każda z osób uczestniczących w wyjeździe zobowiązana jest do udostępniania wszelkiej dokumentacji potrzebnej do monitorowania i ewaluacji poszczególnych etapów projektu na każdym etapie realizacji.

.

5 Warunki rezygnacji w projekcie:

Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych oraz poniesionych na jego rzecz kosztów mobilności. W pozostałych przypadkach związany jest zapisami deklaracji uczestnictwa w projekcie.
W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację6 Postanowienia końcowe:

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą wprowadzane w drodze zarządzenia Burmistrza.
Powyższy Regulamin Rekrutacji dodatkowej obowiązuje przez okres realizacji Projektu.


Lista Rezerwowa (kolejność wg ilości uzyskanych punktów):

Lp. Placówka Imię i nazwisko Rodzaj kursu
1 ZSP nr 3 w Wadowicach Mariola Bryndza
Językowy
2 ZS nr 1 w Choczni Barbara Tutaj
Językowy
3 ZS nr 1 w Choczni Sylwia Lehrfeld
Językowy
4 ZS nr 1 w Choczni Dorota Ruła
Językowy
5 ZS nr 1 w Choczni Jolanta Stańczyk Językowy
6 ZS nr 1 w Choczni Marta Szczur
Językowy

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Dodatkowej koordynatorzy gminni będą proponować kolejnym osobom z Listy Rezerwowej odbycie mobilności w miarę wolnych miejsc posiadanych przez Konsorcjum (wg rodzaju kursu i kraju docelowego).

Zakończenie projektu POWER - "Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej".

Już półtora roku w naszym przedszkolu gości, ze wzmożoną siłą, język angielski. Rodzice i przedszkolaki stykają się z nim w prawie każdym działaniu naszej placówki. A wszystko to za sprawą projektu POWER, który właśnie dobiega końca. Dzięki niemu trzynastu nauczycieli z naszego przedszkola wzięło udział w mobilności zagranicznej w Anglii i Irlandii, ucząc się pilnie języka angielskiego, aby jeszcze efektywniej pracować z podopiecznymi wdrażając ten język obcy w codziennym działaniu. Nauczyciele realizowali projekt aby:
- podnieść prestiż gminnych placówek oświatowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, organizacyjnych i z zakresu zarządzania przy użyciu europejskich programów i narzędzi,
- wyposażyć kadrę pedagogiczną w podstawowe umiejętności językowe pozwalające na uczestnictwo w programach europejskich, swobodne przemieszczanie się w celach związanych z pracą lub w celu dalszego kształcenia się, a tym samym umiędzynarodowienie pracy placówek oświatowych z terenu Gminy Wadowice,
- nawiązać i utrzymać kontakty z partnerami ze szkół zagranicznych i realizować z nimi projekty edukacyjne np. poprzez platformę eTwinning,
- wprowadzić innowacyjne rozwiązania dotyczące kształcenia i wychowania w placówkach zrzeszonych w konsorcjum, zwiększające skuteczność i atrakcyjność działań, a tym samym wpływające motywująco na uczniów,
- zwiększyć ofertę edukacyjną placówek poprzez przygotowanie propozycji lekcji i zajęć pozalekcyjnych atrakcyjnych dla uczniów i odpowiadającym współczesnym wyzwaniom dla edukacji, w tym uczeniu tolerancji, otwartości na inne kultury, narody i wartości europejskie,
- poznać i stosować nowoczesne metody i techniki uczenia języka obcego uczniów z dysfunkcjami, zaniedbanych wychowawczo i ze środowisk defaworyzowanych w celu wyrównania ich szans edukacyjnych i społecznych,
- umożliwić nauczycielom języków obcych poznanie realiów życia w krajach docelowych oraz kultury i dziedzictwa narodowego poprzez bezpośrednie obcowanie z mieszkańcami, native speakerami i korzystanie z oferty szkoleniowej i kulturalnej krajów docelowych,
- promować uczenie się języków obcych i poznawania wiedzy o zjednoczonej Europie w środowisku lokalnym,
- upowszechniać dobre praktyki w edukacji.
Nasza placówka realizuj określone cele podejmowała następujące działania:
 Dzień Kolorowej Skarpety/2017r.
 Obchody Światowego Dnia Osób Z Zespołem Downa i Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie /2017r.
 Tydzień angielskiej pomocy
 Dzień kolorowej skarpety w przedszkolu /2018r.
 „World Down Syndrome Day” - Obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa/2018r.
 Tydzień irlandzki
 Konkursy „Little Ant Adventures”
 Dzień Angielski
 „Art in Nature” – udział w konkursie
 Dzień Unii Europejskiej
 Innowacja „Aktywny Przedszkolak”
 Dzień języków obcych
 Czytanie na dywanie w j. angielskim
 Dzień Dyni
 Święta w różnych krajach Europy
 „Dancing Christams Tree” – filmik
 “The Dog” – spotkanie integracyjne
 The best of Bliżej Przedszkola - udział konkursie
 „Bohaterowie europejskich bajek i baśni” – udział w konkursie
 „Słynne zabytki i budowle UE” – udział w konkursie
 „Zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem gier edukacyjnych”
 Projekty i wydarzenia na platformie e – Twinning:
Show me your city – project e-twinning
The cats - projekt e-twinning
„Spring around Europe”
„Easter traditions”
„Toys from old years”
„Spring in song”
„Our music, our instruments”
„Sings of spring”
„Shine in blue for Autism”
 Europejska parada przedszkolaków – udział /2017
 Konkurs plastyczny „ Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do…” – organizacja
 Festyn rodzinny /2017
 Festiwal Przedszkolaków 2017– organizacja
 Cats in dots, stripes and zigzacks czyli koty w kropki, kreski i zygzaki” – organizacja konkursu
 „Kolorowe skarpety nie do pary” – organizacja konkursu
 „Jarmark świąteczny”
 „Photo with my pet” – organizacja konkursu
 wyróżnienie w Ogólnopolskich otwartych spotkaniach teatralnych „Chcecie bajki oto bajka” w Andrychowie za inscenizację do utworu „Rzepka” J.Tuwima
 Grand Prix w XII Ogólnopolskim Integracyjnym Festiwalu Tańca i Piosenki „CHRZANOWSKA LOKOMOTYWA ARTYSTYCZNA” - pod honorowym patronatem „Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą”.
 Europejska parada przedszkolaków – udział /2018
 „Sprintem do maratonu 2018”
 Zakup pomocy do nauki języka angielskiego
 Liczne zajęcia otwarte dla rodziców
Projekt POWER przyniósł wiele radości przedszkolakom, ich rodzicom jak nauczycielom naszego przedszkola. Choć niestety dobiegł on końca to chęć krzewienia nauki języka angielskiego pozostała i na pewno będzie owocowała w przyszłości.
Więcej informacji i zdjęcia w postach oznaczonych logiem projektu oraz na stronie internetowej https://mobilnoscwadowice.blogspot.com/.
Przedszkolowo.pl logo