Projekt Unijny

Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie Unijnym: "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami Projekt zakłada realizację następujących działań: adaptacja pomieszczeń, zakup niezbędnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,szkolenia dla nauczycieli. Ponadto w ramach projektu będą realizowane dodatkowe bezpłatne indywidualne zajęcia z logopedii, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej oraz grupowe Metodą Tomatisa i Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz plakat znajduje się pod linkiem http://przedszkole3wadowice.przedszkolowo.pl/publikacja/126741/udzial-naszego-przedszkola-w-projekcie-unijnym.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli znajdują się pod linkiem: http://przedszkole3wadowice.przedszkolowo.pl/publikacja/119902/regulamin-rekrutacji-uczestnictwa-nauczycieli-w-projekcie-unijnym.

Zmiana do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli znajduje się pod linkiem: http://przedszkole3wadowice.przedszkolowo.pl/publikacja/127887/zmiana-do-regulaminu-rekrutacji-nauczycieli-w-projekcie-unijnym.

Plakat promujący projekt "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami znajdą Państwo pod linkiem:
http://przedszkole3wadowice.przedszkolowo.pl/publikacja/146631/projekt-unijny-plakat


Zarządzenie Nr 0050.1022.2018
Burmistrza Wadowic
z dnia 20 sierpnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminach rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne – SPR, które stanowią załączniki do Zarządzenia Nr 0050.834.2017.OR Burmistrza Wadowic z dnia 18 grudnia 2017 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

BURMISTRZ WADOWIC
zarządza, co następuje:

§ 1

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.834.2017.OR Burmistrza Wadowic z dnia 18 grudnia 2017 roku - Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami” w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Wadowicach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) Ulega zmianie załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2

W Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.834.2017.OR Burmistrza Wadowic z dnia 18 grudnia 2017 roku - Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami” w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) Ulega zmianie załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Pozostałe zapisy regulaminów nie ulegają zmianom.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ogólno – Organizacyjnego.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 25.05.2018r.

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 0050.1022.2018.OR
Burmistrza Wadowic z dnia 20 SIERPNIA 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminach rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „„Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne – SPR, które stanowią załączniki do Zarządzenia Nr 0050.834.2017.OR Burmistrza Wadowic z dnia 18 grudnia 2017 roku.


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami” nr RPMP.10.01.02-12-0106/17 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
3. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
4. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami” nr RPMP.10.01.02-12-0106/17 w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM);
5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP), 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11, beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Wadowice, 34-100 Wadowice, Pl. Jana Pawła II 23 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 24. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego , Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM;
6. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później ;
7. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;
9. posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
11. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
12. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane
13. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
14. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji ;
15. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy ;
16. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) .…..……………………………………… ……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Przedszkolowo.pl logo